Kohbukan Sisu Judo & Jiu Jitsu Class Schedule

Monday Tuesday Wednesday
12:30 - 2pm
Brazilian
Jiu-Jitsu
5:15 - 6pm
Kinder Judo
5:15 - 6pm
Kinder Judo
5:15 - 6pm
Kinder Judo
6 - 7pm
Judo (6-13)
6 - 7pm
Judo (6-13)
6 - 7pm
Judo (6-13)
7:30 - 9pm
Judo
Adult
7:30 - 9pm
Brazilian
Jiu-Jitsu
7:30 - 9pm
Judo
Adult
Thursday Friday Sunday
12:30 - 2pm
Brazilian
Jiu-Jitsu
1 - 3pm
Judo
(Technical)
6 - 7pm
Judo
Adult
7:30 - 9pm
Brazilian
Jiu-Jitsu
6 - 7:30pm
No GI
Brazilian
Jiu-Jitsu

Kohbukan Sisu Judo & Jiu Jitsu Class Schedule

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
12:30 - 2pm
Brazilian
Jiu-Jitsu
12:30 - 2pm
Brazilian
Jiu-Jitsu
1 - 3pm
Judo (Technical)
5:15 - 6pm
Kinder Judo
5:15 - 6pm
Kinder Judo
5:15 - 6pm
Kinder Judo
6 - 7pm
Judo (Age 6-13)
6 - 7pm
Judo (Age 6-13)
6 - 7pm
Judo (Age 6-13)
6 - 7pm
Judo (Age 6-13)
7:30 - 9pm
Adult Judo
7:30 - 9pm
Brazilian
Jiu-Jitsu
7:30 - 9pm
Adult Judo
7:30 - 9pm
Brazilian
Jiu-Jitsu
6 - 9pm
No GI
Brazilian
Jiu-Jitsu