Kohbukan Sisu Judo & Jiu Jitsu Hall of Fame

Below are individuals that have not only trained with us as clubmates, but have also become close friends.

Dave Dominy
Brazilian Jiu-Jitsu
When Departing: Black Belt
Mike Tran, Phd.
Brazilian Jiu-Jitsu
When Departing: Purple Belt
Jason Saggo
Brazilian Jiu-Jitsu
When Departing: Purple Belt
Pete Campbell
Brazilian Jiu-Jitsu
When Departing: Purple Belt
Val Ostanov
Brazilian Jiu-Jitsu
When Departing: Brown Belt
Max Misyura
Brazilian Jiu-Jitsu
When Departing: Brown Belt